Tính trung tâm cập nhật mỗi ngày

thêm tính trung tâm